6 Sigma’nın DMAIC Metodolojisi Nedir ve Nasıl Çalışır? - Bilig Opex
Türkçe Ptesi - Cuma 09:00-18:00 +90 2167092987

6 Sigma’nın DMAIC Metodolojisi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Başarılı işletmeler, sürekli iyileştirme ve verimlilik artışı için çeşitli yöntem ve araçlara başvururlar. Bu araçlardan biri de 6 Sigma metodolojisidir. 6 Sigma, süreçlerdeki hataları ve değişkenlikleri minimize etmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. DMAIC ise 6 Sigma metodolojisinin beş adımdan oluşan döngüsünü ifade eder: Tanımlama (Define), Ölçme (Measure), Analiz (Analyze), İyileştirme (Improve) ve Kontrol (Control).

DMAIC metodolojisi, bir sorunun çözümünde veya bir sürecin iyileştirilmesinde kullanılan adımları sağlam bir yapıya oturtur. Aşağıda DMAIC metodolojisinin adımlarının ayrıntılı bir açıklamasını görebilirsiniz.

Tanımlama (Define):

6 Sigma’nın DMAIC metodolojisinin ilk aşaması olan “Define” (Tanımlama), iş süreçlerine odaklanma ve projenin genel hedeflerini belirleme adımıdır. Bu adım, bir projenin başlangıcını oluşturur ve sürecin ne amaçla iyileştirileceğini netleştirir. İşte “Tanımlama” adımının ana unsurları:

1. Proje Belirleme:

Bu aşamada, sürecin belirli bir yönünü veya sorunlu bir alanını ele alan bir proje tanımlanır. Projenin kapsamı belirlenir ve hangi süreç üzerinde çalışılacağı belirtilir.

2. Hedef Belirleme:

Proje başlığı altında belirlenen hedefler, sürecin nasıl iyileştirileceğini ve hangi sonuçların elde edilmesi gerektiğini açıkça tanımlar. Hedefler, genellikle ölçülebilir ve spesifik olmalıdır.

3. Müşteri Odaklılık:

6 Sigma’nın temel prensiplerinden biri müşteri odaklılıktır. Bu nedenle, projenin müşteri beklentilerini karşılamaya yönelik olup olmadığı ve müşteri memnuniyetine nasıl katkıda bulunacağı da bu aşamada değerlendirilir.

4. Süreç Haritası Oluşturma:

Tanımlama aşamasında, projenin içerdiği sürecin adımları, giriş ve çıkışları, paydaşları ve diğer önemli unsurları içeren bir süreç haritası oluşturulur. Bu harita, projenin genel bağlamını gösterir.

5. Paydaşları Belirleme:

Projede etkisi olan veya etkilenebilecek paydaşlar (stakeholders) belirlenir. Bu, projenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için iş birliği yapılması veya geri bildirim alınması gereken kişileri içerir.

6. Belirli ve Ölçülebilir Metriklerin Tanımlanması:

Hedeflere ulaşmanın ölçülebilir bir yolu olmalıdır. Bu nedenle, tanımlama aşamasında, projenin başarı kriterleri belirlenir ve bu kriterleri ölçmek için kullanılacak metrikler tanımlanır.

7. Proje Ekiplerinin Oluşturulması:

Proje için gerekli uzmanlık ve kaynakları içeren bir ekip oluşturulur. Ekip üyelerinin rolleri ve sorumlulukları belirlenir.

Sonuç:

“Tanımlama” adımı, bir 6 Sigma projesinin temelini oluşturarak sürecin net bir şekilde tanımlanmasını ve projenin başarı kriterlerinin belirlenmesini sağlar. Bu adımın başarılı bir şekilde tamamlanması, projenin doğru bir yönde ilerlemesine ve başarıyla sonuçlanmasına önemli bir katkı sağlar.

Ölçme (Measure):

DMAIC metodolojisinin ikinci adımı olan “Measure” (Ölçme) aşaması, sürecin mevcut performansını anlamak ve nicel verilerle analiz yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu aşama, süreçteki değişkenleri belirlemek, performansı ölçmek ve problemleri objektif bir şekilde değerlendirmek için kullanılır. İşte “Ölçme” aşamasının temel unsurları:

Ölçme Hedefleri Belirleme:

 • Bu aşamada, sürecin belirli noktalarında ve aşamalarında ölçülecek kritik performans göstergelerini belirleyin.
 • Hangi verilerin toplanacağını ve nasıl ölçüleceğini belirleyin.

Veri Toplama:

 • İlk adımda belirlenen ölçme hedeflerine ulaşmak için gerekli verileri toplamak için uygun yöntemleri belirleyin.
 • Veri toplama sürecini standartlaştırarak tutarlı ve güvenilir sonuçlar elde edin.

Mevcut Durumu Belirleme:

 • Sürecin mevcut performansını belirleyin. Bu, belirlenen ölçme hedeflerine dayalı olarak sürecin nasıl çalıştığını anlamak anlamına gelir.
 • Bu aşamada, süreçteki değişkenlikleri ve hataları tanımlamak önemlidir.

Veri Analizi:

 • Toplanan verileri analiz ederek sürecin istatistiksel performansını değerlendirin.
 • Dağılım analizleri, histogramlar ve diğer istatistiksel araçları kullanarak süreçteki varyasyonları inceleyin.

Anahtar Performans Göstergelerini Belirleme:

 • Veri analizi sonuçlarına dayanarak, sürecin performansını en çok etkileyen anahtar performans göstergelerini belirleyin.
 • Bu göstergeler, sürecin başarı kriterlerini anlamanıza ve odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

Ölçme Sistemini Değerlendirme (MSA):

 • Kullanılan ölçme araçlarının doğruluğunu ve kesinliğini değerlendirin.
 • Ölçme sistemini geliştirmek için gerekiyorsa düzeltmeler yapın.

Veri Güvenilirliğini Sağlama:

 • Toplanan verilerin güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak için kontrol mekanizmaları ekleyin.
 • Anomalileri ve yanlışlık risklerini azaltmak için veri güvenilirliği önlemleri alın.

Ölçme Raporları Oluşturma:

 • Ölçme aşamasının sonuçlarını içeren kapsamlı bir rapor oluşturun.
 • Veri analizini ve sürecin mevcut durumunu açıklayın.

Bu adımların tamamlanması, sürecin objektif bir şekilde ölçülmesini sağlar ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için temel bilgileri sağlar. “Ölçme” aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanması, sürecin nerede durduğunu anlamak ve iyileştirmeleri yönlendirmek için kritik öneme sahiptir.

Analiz (Analyze):

DMAIC metodolojisinin üçüncü aşaması “Analyze” (Analiz) süreçteki sorunları anlamak ve kök nedenlerini belirlemek için tasarlanmıştır. Bu aşama, ölçme aşamasında belirlenen performans sorunlarını daha derinlemesine inceleyerek kalıcı çözümler bulmayı hedefler. İşte “Analiz” aşamasının temel unsurları:

Veri Analizi:

 • Ölçme aşamasında toplanan veriler üzerinde daha ayrıntılı bir analiz yapın.
 • Veri setlerini grafikler, tablolar ve istatistiksel analiz araçları ile görselleştirin.

Kök Neden Analizi:

 • Sorunların kök nedenlerini belirlemek için uygun araçları kullanın. Bunlar arasında 5 Neden Analizi gibi yöntemler bulunur.
 • Sorunun yalnızca belirtilerine değil, gerçek kök nedenlerine odaklanın.

Çoklu Değişken Analizi:

 • Veri setini alt gruplara ayırarak süreçteki değişkenlikleri daha iyi anlayın.
 • Farklı alt gruplardaki performans farklılıklarını değerlendirerek neden-sonuç ilişkilerini belirleyin.

İstatistiksel Analizler:

 • İstatistiksel yöntemleri kullanarak süreçteki değişkenlikleri değerlendirin.
 • Regresyon analizi, ANOVA, korelasyon analizi gibi istatistiksel araçlarla verileri inceleyin.

Etki ve Önem Analizi:

 • Sorunların çözümü üzerindeki olası değişikliklerin etkilerini değerlendirin.
 • Hangi faktörlerin sorunu en fazla etkilediğini belirleyin ve bu faktörlere öncelik verin.

Hypothesis Testing (Hipotez Testi):

 • İleri düzey analizler için hipotez testleri uygulayın.
 • Elde edilen verilere dayanarak olası çözümlerin etkisini test edin.

Analiz Raporu Oluşturma:

 • Analiz aşamasının sonuçlarını detaylı bir rapor haline getirin.
 • Kök nedenler, etkiler ve önerilen çözümlerle birlikte analiz sürecini anlatan bir belge oluşturun.

“Analiz” aşaması, sorunların nedenlerini belirleyerek doğru çözümleri geliştirmek için kritik bir adımdır. Bu aşama, verileri anlamanın yanı sıra bu verilerin iş sürecinin özüne nasıl etki ettiğini anlamak açısından önemlidir.

İyileştirme (Improve):

DMAIC metodolojisinin dördüncü aşaması “Improve” (İyileştirme), süreci optimize etmeyi ve belirlenen sorunları çözmeyi amaçlar. Bu aşama, analiz sonuçlarına dayanarak etkili çözümler geliştirmeyi ve uygulamayı içerir. İşte “İyileştirme” aşamasının temel unsurları:

Çözüm Seçimi:

 • Analiz aşamasında belirlenen kök nedenlere dayanarak potansiyel çözümleri belirleyin.
 • Çeşitli seçenekleri değerlendirerek en uygun olanı seçin.

Pilot Uygulama (Pilot Testing):

 • Seçilen çözümü tüm süreç üzerinde uygulamadan önce küçük bir ölçekte test edin.
 • Pilot test sonuçları, çözümün geniş ölçekte uygulanabilir olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olur.

Optimizasyon:

 • İyileştirme sürecini sürekli optimize etmek için sürekli geri bildirim alın ve gerekirse düzeltmeler yapın.
 • İyileştirmelerin sürekli bir şekilde uygulanmasını sağlayın.

Değişimin Yönetimi:

 • Yapılan değişiklikleri etkili bir şekilde yönetmek ve uygulamak için bir değişiklik yönetimi planı oluşturun.
 • İş sürecindeki paydaşları ve ekipleri değişikliklere dahil edin.

Eğitim ve Farkındalık:

 • Çalışanları yeni süreç veya sistem değişiklikleri konusunda eğitin ve bilgilendirin.
 • Yeni yöntemleri ve süreçleri benimsemeleri için farkındalık oluşturun.

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis):

 • İyileştirmeler sonrası ortaya çıkabilecek potansiyel hataları, sorunları ve olası sonuçları sistematik bir şekilde değerlendirin.
 • Bu analizle, önleyici eylemler alarak süreçteki potansiyel sorunları önceden belirleyebilirsiniz.

Uygulama:

 • Seçilen çözümü sürecin tamamında uygulayın.
 • İyileştirmelerin etkilerini izleyin ve performansı ölçün.

Performans İzleme:

 • Yapılan değişikliklerin süreç performansına etkilerini sürekli olarak izleyin.
 • Belirlenen ölçme kriterlerini kullanarak iyileştirmenin etkilerini değerlendirin.

Yeniden Değerlendirme:

 • Uygulanan çözümün beklenen sonuçları sağlayıp sağlamadığını düzenli olarak değerlendirin.
 • İhtiyaç halinde çözümü revize edin.

Dokümantasyon ve Standartlaştırma:

 • Başarılan çözümleri belgeleyin ve sürecin belirlenen standartlara uygunluğunu sağlayın.
 • İyileştirmeleri sürdürmek ve gelecekte benzer sorunları önlemek için standartları kurun.

“İyileştirme” aşaması, belirlenen sorunlara uygun çözümleri uygulayarak süreci daha etkili ve verimli hale getirme aşamasıdır. Bu aşama, iş sürecinin genel performansını artırmak için yapılan çabaların odak noktasını temsil eder.

Kontrol (Control):

DMAIC metodolojisinin beşinci ve son aşaması “Control” (Kontrol), uygulanan iyileştirmelerin sürekli olarak sürdürülebilir ve kontrol altında olmasını sağlamayı hedefler. Bu aşama, sürecin belirlenen hedeflere ve standartlara uygun şekilde çalışmasını güvence altına alır. İşte “Kontrol” aşamasının temel unsurları:

Kontrol Planı Oluşturma:

 • Sürecin devamlılığını sağlamak için bir kontrol planı hazırlayın.
 • Kontrol planı, süreç performansını izleme, ölçme ve düzeltme adımlarını içermelidir.

Performans Standartlarını Belirleme:

 • İyileştirme sürecinin başarısını ölçmek için belirlenen performans standartlarını belirleyin.
 • Bu standartlar, sürecin istenen performans düzeyine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

Kontrol ve İzleme Sistemlerini Kurma:

 • Sürecin istenen performans seviyelerine ulaşmasını sürekli olarak izlemek için kontrol ve izleme sistemleri kurun.
 • Bu sistemler, belirlenen metrikleri düzenli aralıklarla ölçme ve değerlendirme sürecini içermelidir.

Sorun Önleme:

 • Süreçte potansiyel sorunları önceden belirleyip önlemek için proaktif bir yaklaşım benimseyin.
 • Kontrol planında belirlenen önlemleri uygulayarak sorunların tekrar ortaya çıkmasını engelleyin.

Personel Eğitimi:

 • Çalışanları kontrol planı ve sürekli iyileştirme süreçleri konusunda eğitin.
 • Yeni prosedürleri ve standartları anlamalarını sağlamak için sürekli eğitim sağlayın.

Kontrol Grafikleri ve Raporlar:

 • Sürecin performansını görsel olarak izlemek için kontrol grafikleri (İPK) raporlar oluşturun.
 • Anormal durumları hızlı bir şekilde tanımlamak ve düzeltici önlemleri hemen uygulamak için bu araçları düzenli olarak kullanın.

Audit ve Denetimler:

 • Sürekli olarak kontrol ve izleme sistemlerini denetleyerek doğrulayın.
 • Sürecin uygun şekilde çalıştığından emin olmak için düzenli olarak iç ve dış denetimler gerçekleştirin.

Belgelendirme ve Raporlama:

 • Süreç performansını belgeleyin ve raporlayın.
 • İyileştirmelerin ve değişikliklerin etkilerini sürekli olarak değerlendiren kapsamlı bir raporlama süreci kurun.

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler:

 • Kontrol sisteminden gelen geri bildirimlere dayanarak sorunları çözmek için düzeltici faaliyetleri uygulayın.
 • Gelecekte benzer sorunların tekrar ortaya çıkmasını önlemek için önleyici faaliyetlere odaklanın.

“Kontrol” aşaması, sürecin sürekli olarak belirlenen standartlara uygun çalışmasını sağlamak ve olası sorunları önceden tespit etmek için alınan önlemleri içerir. Bu aşama, DMAIC metodolojisinin tamamlanması ve sürecin sürekli olarak iyileştirilmesi için bir temel oluşturur.

DMAIC metodolojisi, sürekli iyileştirme sağlamak için tekrarlanabilir bir döngüdür. Her adım, sürecin analiz edilmesini, iyileştirilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Bu yöntem, veriye dayalı kararlar almayı teşvik eder ve sürekli bir iyileştirme kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunur.

İlginizi Çekebilir: 6 Sigma Projelerinin Başarısı İçin Hangi Temel Bileşenler Gereklidir?

wpChatIcon